Home > Archive > 2015 > Volume 5 Number 6 (Dec. 2015) >
Volume 5 Number 6 (Dec. 2015)
Article# Article Title & Authors (Volume 5 Number 6 (Dec. 2015)) Page
547
Wei-Yu Chen, Shing-Han Li, Mann-Jung Hsiao, Chung-Chiang Hu, and Kuo-Ching Tu
431
548
Xiuying Wang, Bo Xu, Changliang Li, and Wendong Ge
439
549
Kai-Li Wang
445
550
Yingbing Yu
450
551
Xiaoyong Lu, Musheng Chen, Jhenglong Wu, and Peichan Chan
454
552
Sayyed Majid Mazinani and Mosayeb Safari
458
553
Loc Hoang Tran, Linh Hoang Tran, Hoang Trang, and Le Trung Hieu
462
554
Chen Long and Zhang Qing
467
555
Taehwan Kim and Taeseon Yoon
471
556
Sayyed Majid Mazinani and Kazem Fathi
476
557
Yi-Fan Shih, Yu-Ren Wang, Shih-Shian Wei, and Chin-Wen Chen
480
558
Bo Jiang, Rui Zhang, and Xiao Zhang
484
559
Maria-Liliana Costin
493
560
Bo Jiang
499
561
Hiroki Yoshimura, Maiya Hori, Tadaaki Shimizu, and Yoshio Iwai
507

General Information

  • E-ISSN: 2972-368X
  • Abbreviated Title: Int. J. Mach. Learn.
  • Frequency: Quaterly
  • DOI: 10.18178/IJML
  • Editor-in-Chief: Dr. Lin Huang
  • Executive Editor:  Ms. Cherry L. Chen
  • Abstracing/Indexing: Inspec (IET), Google Scholar, Crossref, ProQuest, Electronic Journals LibraryCNKI.
  • E-mail: ijml@ejournal.net